Nasze zasady (regulamin)

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013.

Słowa "serwis" oraz "strona" odnoszą się do strony WWW miauhau.pl

Przedstawiony poniżej regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu. Rejestrując się w serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i polityką prywatności oraz, że je w pełni akceptuje.

Warunki podstawowe

 • Po pierwsze i najważniejsze, użytkownicy zobligowani sią do kierowania się zdrowym rozsądkiem.
 • Nie wolno znieważać, obrażać, dręczyć, prześladować, upokarzać, zastraszać, naśladować, spamować lub wprowadzać w błąd innych użytkowników strony.
 • Nie wolno używać strony do jakichkolwiek działań łamiących prawo polskie lub międzynarodowe.
 • Nie wolno łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 • Nie wolno publikować materiałów, komentarzy o treściach pornograficznych, bezsensownych wulgaryzmów, obscenicznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie oraz naruszających dobre obyczaje.
 • Zabronione jest nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku.
 • Nie wolno używać strony w celu sprzedaży dóbr bądź usług, jak również dystrybucji materiałów promocyjnych, bez wcześniejszej zgody właściciela serwisu.
 • Nie wolno zamieszczać materiałów, które łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich.
 • Administrator może umieszczać reklamy obok publikowanych przez użytkowników treści, bez konieczności uzyskania pozwolenia.
 • Użytkownicy zachowują prawo do usunięcia wszystkich zamieszczonych przez siebie treści jak i samego konta. Konta usuwane są po kontakcie pod adresem kontakt@miauhau.pl i odpowiedniej weryfikacji przez moderatora serwisu.

Rejestracja w serwisie

 • Rejestracja w serwisie jest darmowa
 • Rejestracja w serwisie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
 • Rejestracji w serwisie można dokonać wykorzystując swoje konto z portalu facebook.com
 • Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji
 • Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych w zwiazku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Rejestracja oznacza zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji, pochodzących od firmy segfaultsoft oraz podmiotów z nią współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);.

Odpowiedzialność

 • Użytkownicy serwisu ponoszą pełną odpowiedzianość za działania wykonywane z użyciem swojego konta, włączając w to publikowanie obrazków, umieszczanie komentarzy, jak również zamieszczanie wszelkiego rodzaju innych treści na stronie.
 • Własciel strony nie jest odpowiedzialny za publikowane treści.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem strony, zobowiązań, takie jak utrata dochodów, zysku, dobrej reputacji, oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 • Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła i do nieudostępniania tych danych osobom trzecim

Dodawanie materiałów

 • Każdy użytkownik może dodać do serwisu zdjęcie (plik graficzny), albo materiał video pochodzący z serwisu YouTube, korzystając z funkcji dostępnych w serwisie.
 • Każdy użytkownik może dodać do serwisu cytat (plik graficzny z umieszczonym cytatem) korzystając z funkcji dostępnych w serwisie.
 • Użytkownik, przed dodaniem materiałów do swojego profilu zobowiązany jest do sprawdzenia, czy licencja na której udostępnione są mające być dodane utwory zezwala na ich dodanie do serwisu.
 • Materiały dodane do Serwisu mogą być przez Użytkownika opisane tagami oraz opatrzone komentarzem

Postanowienia końcowe

 • Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone przez użytkowników
 • Administrator zachowuje prawo to decydowania o zgodności zamieszczonych treści z regulaminem. Naruszenie warunków korzystania z serwisu może skutkować usunięciem zamieszczonych treści i/lub konta użytkownika.
 • Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do zarządzania zawartością strony, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji strony, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do strony, zaprzestania prowadzenia strony, a także każdej z jego usług oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych ze stroną.
 • Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia między sobą Użytkownicy powinni rozwiązywać samodzielnie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.